NES AND NNES RECRUITMENT

[HO CHI MINH] IALC ENGLISH CENTER

Based on the studying process of schools in Ho Chi Minh city, IALC English Center is looking for teachers for FTDP (Vietnamese below)

Date: 10 of March, 2023

Requirements.

1. NATIVE ENGLISH TEACHER

 • Bachelor’s Degree (Preferred English Language, Linguistics, Pedagogy)
 • Teaching certificates: TESOL, TEFL, TKT…
 • Police Certificate
 • Health check

2. NON-NATIVE ENGLISH TEACHER

 • Bachelor’s Degree (Preferred English Language, Linguistics, Pedagogy)
 • Teaching certificates: TESOL, TEFL, TKT…
 • English language certificate: Cambridge Proficiency Test, IELTS, Aptis, EF SET…at C1 level
 • Police Certificate
 • Health check

Teaching schedule

 • Full time
 • From 13 to 18 hours per week
 • Private classes at the center

Benefits

 • Visa and WP support (contingent on major and documents’ situation)

Receiving applications date: March 10, 2023 – May 10, 2023

Receiving address: 54/10 Street No.30, Ward 6, Go Vap District, HCMC.

Hotline: 0286.286.1200

Receiving email: info@ialc.edu.vn

Contact: Mr. David – (+84) 987.016.309

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Căn cứ vào tình hình học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm anh ngữ IALC tuyển giáo viên cho chương trình FTDP như sau

YÊU CẦU

1. Đối với giáo viên bản ngữ

 • Bằng đại học (Ưu tiên bằng Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học hoặc Sư phạm)
 • Chứng chỉ giảng dạy: TESOL, TEFL, TKT…
 • Lý lịch tư pháp
 • Giấy khám sức khoẻ

2. Đối với giáo viên sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2

 • Bằng đại học (Ưu tiên bằng Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học hoặc Sư phạm)
 • Chứng chỉ giảng dạy: TESOL, TEFL, TKT…
 • Chứng chỉ tiếng Anh cấp C1 (Cambridge, IELTS, Aptis, EF SET…)
 • Lý lịch tư pháp
 • Giấy khám sức khoẻ

Thời gian giảng dạy

 • Full time
 • Từ 13 đến 18 giờ
 • Lớp tại chỗ

Thời gian nhận hồ sơ: 10/03/2023 – 10/05/2023

Địa điểm nhận hồ sơ: 54/10 Đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0286.286.1200

Email: info@ialc.edu.vn

Liên hệ: Mr. Phước – (+84) 987.016.309

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *