NES AND NNES RECRUITMENT

[HO CHI MINH CITY] IALC ENGLISH CENTER

Base on studying process of schools in Ho Chi Minh City, IALC English Center is looking for teachers for FTDP and Center project (Vietnamese below)

Requirements.

1. NATIVE ENGLISH TEACHER

 • Bachelor Degree (Preffered English Language, Linguistics, Pedagogy)
 • Teaching certificates: TESOL, TEFL, TKT…
 • Police Certificate
 • Health check

2. NON-NATIVE ENGLISH TEACHER

 • Bachelor Degree (Preffered English Language, Linguistics, Pedagogy)
 • Teaching certificates: TESOL, TEFL, TKT…
 • English language certificate: Cambridge Proficiency Test, IELTS, Aptis, EF SET…at C1 level
 • Police Certificate
 • Health check

Teaching schedule

 • Full time
 • From 13 to 18 hours per week
 • Private classes at center

Receving applications date: August 01st 2022 – August 13rd 2022

Receiving address: 54/10 Street No.30 Ward 6, Go Vap District, HCMC

Receving email: info@ialc.edu.vn

Contact: Mr. David – (+84) 987.016.309

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Căn cứ vào tình hình học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm anh ngữ IALC tuyển giáo viên cho chương trình FTDP như sau

YÊU CẦU

1. Đối với giáo viên bản ngữ

 • Bằng đại học (Ưu tiên bằng Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học hoặc Sư phạm)
 • Chứng chỉ giảng dạy: TESOL, TEFL, TKT…
 • Lý lịch tư pháp
 • Giấy khám sức khoẻ

2. Đối với giáo viên sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2

 • Bằng đại học (Ưu tiên bằng Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học hoặc Sư phạm)
 • Chứng chỉ giảng dạy: TESOL, TEFL, TKT…
 • Chứng chỉ tiếng Anh cấp C1 (Cambridge, IELTS, Aptis, EF SET…)
 • Lý lịch tư pháp
 • Giấy khám sức khoẻ

Thời gian giảng dạy

 • Full time
 • Từ 13 đến 18 giờ
 • Lớp tại chỗ

Thời gian nhận hồ sơ: 01/08/2022 – 13/08/2022

Địa điểm nhận hồ sơ: Số 54/10, đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Email: info@ialc.edu.vn

Liên hệ: Mr. Phước – (+84) 987.016.309

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *